Lokalarkivets håndbibliotek

 

Bøgerne kan studeres i arkivet – og  de kan lånes på bibliotekerne

vaabenskjold

”3 Huse på Christianshavn”
Harald Langberg. 1976
Foreningen til gamle Bygningers Bevaring
94 sider

”Along the Quay”
The story of the Danisco Headquarters in words and pictures.
Tekst: Niels Kryger 1994. Photos: Aage Lund Jensen.
Bog med fotos 63 sider

”Med Broby i det gamle København indenfor voldene”
6. Udgave i serien: kunstvejviser over Danmark bind 13.
Lademanns Forlag 1986
112 sider

”R. Broby Johansen: gennem det gamle København”
Gyldendal 1962
En anvisning til vandringer i byen.
207 sider

”Gammel dansk Bygningskultur”
Christians Borgerlige Bygningskunst 1914.
Vilhelm Lorenzen: meddelelser fra foreningen til Gamle Bygningers Bevaring.
88 sider

 

”En christianitter før Christiania”
Et nostalgisk møde med det gamle Christianshavn 1981.
Berlingske Forlag – V. Rauer Bergstrøm.
183 sider

”Christianshavn som selvstændig Købstad”
M. Vogelius.
Udgivet i anledning af halvtrediehundredeåret for dens indlemmelse i København.
H. Hagerups Forlag 1924.
62 sider

”Erindringer fra Kofoeds Skole”
Pjece med billeder fra Kofoeds Skole på Christianshavn.
Redaktion Ole Meldgaard
Kofoeds Skoles Forlag 1988.
83 sider

”Christianshavn Varsom Byfornyelse?”
Statens Byggeforskningsinstitut 1983
144 sider
”Tilfældet Sofiegården”
Red. Af Dorrit Kampmann og No Widding.
Skrevet i 1969 af ”daboende” og tidligere Sofiegårdsbeboere.
154 sider

”Hvidbog om Christianshavn” Christianshavns Beboerforening- Planlæggergruppen juni 1975-juni 1976.
104 sider

“Christianshavns Apotek 1707-2007”
Historien gennem 300 år fortalt af Aage Schæffer og Poul. R Kruse.
108 sider.

”B&W Museum.”
Copenhagen 1959.
Tekst: Mogens Lebech
94 sider

”Christiania- et samfund i storbyen”
Nationalmuseet 1975
128 sider

”Fra det nu forsvundne København”
Claus M. Schmidt 1987.
85 billeder med uddybende tekst, der beskriver lokaliteter, der er forandrede eller ikke længere eksisterer i hovedstaden.
96 sider

”Christianshavns Gymnasium, en skole midt i byen”. 1924-1999.
Jens Pedersen. 1999.
191 sider

“Nationalmuseets arbejdsmark 1997”
Herunder artikel om Renæssanceskibe på Christianshavn af
Christian Lemée 1997.
216 sider

”Danmarks Kirker”
Vor Frelsers Kirke 1960-1965,
2. bind Gads Forlag, Jan Steenberg.
Udgivet af Nationalmuseet.
side 461-635

”Historiske huse på Christianshavn”
Fortegnelse over bevaringsværdige bygninger fra før o. 1870.
Foreningen til Gamle Bygningers bevaring.
371 sider

”Forslag til byfornyelsesbeslutning, Torvegadekarreen. Christianshavn”
Byfornyelsesselskabet København marts 1995.
50 sider

”Din bydel – Din sundhed”
Christianshavn-2 Sund By projektet .
Spørgeskemaundersøgelse. 1992.
51 sider

”Strandgade 30: En Christianshavnsk Gaards Historie gennem 300 år” 
Hans Henrik Engquist 1945 og 1973.
Udgivet af Henry L. W. Jensen
82 sider

”Sømandsstiftelsen Bombebøssen 1819-1919”
Redaktør H. Boesgård.
38 sider

”Københavns Kommune. Badeanstalter fra 1864-1920.”
Billeder,tekster og tegninger fra de gamle bade.
Pjece 12 sider

”Christianiarapport-Studierapport 1972-73”
Kunstakademiets Arkitektskole.
173 sider

”Christianshavn – Strejftog i Christian IV´s By” II
Oven Vandet København 1949
Udgivet af Foreningen Fremtiden
Steffen Linvald
99 sider

”Christianshavn Kommuneplanforslag 1985”
Bydelspjece
15 sider

”Marinens bibliotek: Jubilæumsskrift 1765-1965”
Kommandørkaptajn J. Teisen
37 sider

”Gamle Skibe-Gamle Huse”
En bog om Christianshavn af Mogens Lebech.
Udgivet af B&W 1959
210 sider

”Kjøbenhavns Havn 1858-1908”
En oversigt over Havnens udvikling fra Christian d. 4.´s tid til vore dage.
Udgivet på 50 års dagen for udstedelsen af lov af 30.12 1858 af Københavns Havnevæsen.
Gerhard Grove 1908.
113 sider

”Kjøbenhavnske Billeder Fra Det Nittende Århundrede” Orlogsværftet,Toldboden og Kastellet. Samlede af F. Hendriksen
Udgivet af foreningen Fremtiden 1926.
160 sider

”Udviklingsplan, Christianiaområdets Voldanlæg.”
Slots-og Ejendomsstyrelsen september 2006.
112 sider

”Burmeister & Wain – Engineers and Shipbuilders”
Udgivet af B&W 1959
91 sider

“Holbergtidens København – skildret af malerne Rach og Eegberg”
Nyt Nordisk Forlag 1977
198 sider

”Christianias Udviklingsplan 2006”
Forlaget Ararat, Christiania.
89 sider

”Christiania interiør”
Tami Christiansen og Karina Tengberg 2004
159 sider

“Udmøntning af Fremtidige Organisations-og Ejerformer på Christianiaområdet”
Slots-og Ejendomsstyrelsen september 2006
Pjece 51 sider

”Søofficersforeningen gennem hundrede år- 1859-1959”
Kommandør H.E. Foss
204 sider

”Forslag til Dispositionsplan for Christanshavn”
Magistratens 4. Afdeling februar 1972
109 sider

”Gennem det Gamle København”
R. Broby Johansen
Nationaltidende 1948
208 sider

”Fra Arkiv og Museum”
Østifternes Historisk-Topografiske Selskab 1903
80 sider

”Byens Hjerte og Digterens” samt et kort – Plan af Kjøbenhavn med Forstæder”
Det Berlingske Bogtrykkeri 1947
77 sider

”Christianshavn- Strejftog i Christian IV`S By” – 2 bind
Foreningen Fremtiden 1948/49
99 sider

“ Miraklernes tid og andre fortællinger om livet i 1700-tallets København”
Peter Henningsen
Københavns Stadsarkiv 2007-08
235 sider

”Stormen på København” Den svenske belejring 1658-1660
Peter Wessel Hansen & Leon Jespersen
Københavns Stadsarkiv 2009
217 sider

” København før nu og aldrig”
”Fra Knippelsbro til Strandgade”
Bo Bramsen og Palle Fogtdal 1998
246 sider

”København før nu og aldrig”
”Langs Christianshavns kanaler”
Bo Bramsen og Palle Fogtdal 1998
274 sider

”København før nu og aldrig”
”Historie Litteratur og Registre”
Bo Bramsen og Palle Fogtdal 1991
324 sider

”Forskønnelsen” Illustreret Tidsskrift 1913-15
Foreningen til Hovedstadens forskønnelse

”Forskønnelsen” Illustreret Tidsskrift 1916-18
Foreningen til Hovedstadens forskønnelse

”København Før og Nu” Christianshavn- Voldkvartererne
Alfred G. Hassings Forlag 1948
330 sider

”Før og Nu” Historisk, Topografisk Tidsskrift
E. Jespersens Forlag 1915
248 sider

”Vor Frelsers Kirke Genåbning 2009”
Vor Frelsers Kirkes menighedsråd
66 sider

”København før og nu –og aldrig”
Christianshavn
Palle Fogtdal 1989
511 sider

”København før nu- og aldrig”
Holmen og Orlogsværftet
Palle Fogtdal 1989
255 sider

”Holmen Fra Flåde til Folk”
Frank Allan Rasmussen
Gyldendal 2009
259 sider

”Christians Kirke gennem 200 år” 1759-1959
Christians Sogns menighedsråd 1959
243 sider

”Slået ud – Nej”
Hans Christian Kofoed
Kofoeds Skoles Trykkeri 1945
198 sider

”Kjøbenhavnske Billeder”
Fra det nittende århundrede
III- Christianshavn med Orlogsværftet, Toldboden og Kastellet
Samlede af F. Hendriksen
Foreningen Fremtiden 1926
160 sider
” Københavnske gadenavnes historie”
Politikens Forlag 1979
243 sider

”Københavns – hvornår skete det”
Politikens Forlag 1979
288 sider

”Christianshavn”
Knud Bokkenheuser
H. Hagerups Forlag 1919
146 sider

”Kort over Kjøbenhavn 1886”
H. Waagensen
Strandbergs Forlag 1975

”Christianshavn nr. 2 og 3”
Peter Linde
Erhvervsforlaget 1936
16 sider

”Stormen på København”
Peter Wessel Hansen & Leon Jespersen
Øko-tryk Aps, Skjern 2009
217 sider

” Flåden Gennem 450 år”
Kommandørkaptajn R. Steen Steensen
Martins Forlag 1970
539 sider

”Asiatisk Plads”
Udenrigsministeriet 1980
96 sider

”FRA DEN GAMLE SLAGTERGAARD”
H.I. Koblauch
Nationalmuseet 1954
134 sider

” Sådan boede vi”
Arbejdernes boligforhold i København omkring 1880
Rich. Willerslev
Akademisk Forlag 1979
144 sider

”Vandringer i København”
Stephan Kehler
Politikens Forlag
240 sider

 

”Jacob Holm en dansk Storkøbmand”
Johannes Lehmann
J. D. Qvist & Komp. Bogtrykkeri A/S 1944
299 sider

”Liimfabrikken” på Amagerbro
Efter Lauritz Peter Holmblads optegnelser
Forlaget Ama`r 1996
109 sider

”Gamle Københavnske Huse”
Vilh. Lorenzen 1927
H. Hagerups Forlag
128 sider

”Gamle Skibe-Gamle Huse”
Mogens Lebech
Burmeister & Wain 1959
210 sider

”Tidsmaskinen på Christianshavn”
Pernille Stensgaard
Strandberg Publishing 2010
200 sider

” Før og nu ”
Bind V.
Alfred G. Hassings Forlag A/S
440 sider

“ Vemodigt farvel til Søværnets Materielkommando”
Mindeskrift 2006

”Mellemskoledrengene”
1951-1955
Christianshavns Skole
Preben Mangart
Forlaget Underskoven
175 sider

” Christianshavn som selvstændig købstad”
M. Vogelius
H. Hagerups forlag 1924
61 sider

” Kirkespir I kongens by”
Ernst Fr. Hansen og Johs. Bæch
P. Haase & Søns Forlag 1951
102 sider

” Kanal og Huse”
Per Jølting
Grønagers Forlag 1966
22 sider

” Stanley og Hans Gaard”
C.G. Schultz
Foreningen Til Gamle Bygningers Bevaring 1955
78 sider

“Christianshavn- Poesi og Tegninger”
Frederik Nygaard og Kai Rich
S. Johnsen og Co. Bogtrykkeri 1966
91 sider

” Fristaden Christiania”
Jacques Blum
Nationalmuseet 1976
68 sider

” Orlogsmuseet-Vejledning”
B.v. Munthe af Morgenstierne
Dansk Esso 1964
36 sider

” Peter F. Heering”
Egmont H. Petersens Bogtrykkeri 1963
52 sider

” Historiske Meddelelser om København”
Selskabet for Københavns Historie 2011
175 sider

“Vor Frelsers kirkes tårn- 260 år”
Udgivet af Vor Frelsers Kirkes Menighedsråd 2012

”Politiet under retsopgøret”
Udgivet af Politihistorisk Museum 2007 i anledning af særudstillingen. 11.10.2007-5.5.2008 af samme navn.
Pjece 26 sider.