Vedtægter for arkivet

Vedtægter for Christianshavns Lokalhistoriske Arkiv

§ 1. Navn og ejerforhold.

Arkivets navn er Christianshavns Lokalhistoriske Arkiv.

Arkivet ejes og drives af Christianshavns Lokalhistoriske Forening.
Arkivet er medlem af Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger og arkiver i Københavns kommune (SLAK)

I øvrigt samarbejder arkivet med andre arkiver og beslægtede institutioner, og kan afstemme sit virke herefter.

§ 2. Formål.

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig og kommunal proveniens med tilknytning til Christianshavn, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid.

Det indsamlede materiale stilles til rådighed for offentligheden efter de, for tilgængelighed, gældende regler.

Arkivet fremmer gennem udadvendt virksomhed kendskabet til, samt styrker interessen for Christianshavns historie

§ 3. Retten til arkivalierne.

Det indsamlede materiale betragtes som offentlig eje, og dets forbliven som sådant garanteres.

§ 4. Ledelse.

Arkivet ledes af bestyrelsen for Christianshavns Lokalhistoriske Forening.

Bestyrelsen fastsætter forretningsgange for arkivet.
Bestyrelsen har ansvar for og påser, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret, og at de er offentligt tilgængelige med fast åbningstid, mindst en gang månedlig.

§ 5. Vedtægtsændringer og nedlæggelse.

Ændring af disse vedtægter kan finde sted på en ordinær generalforsamling i Christianshavns Lokalhistoriske Forening, hvor forslaget er på dagsordenen. Vedtagelsen sker med almindeligt flertal.

Nedlæggelse af arkivet kan finde sted på Christianshavns Lokalhistoriske Forenings generalforsamling, hvor forslaget har været på dagsordenen.

Nedlæggelsen kan finde sted, når 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for det. Hvis flertallet ikke kan opnås, indkaldes en ny generalforsamling efter 14 dages forløb, med nedlæggelsen som eneste punkt. En afstemning med almindeligt flertal kan herefter bestemme nedlæggelsen.

Efter nedlæggelsen tilbydes alle arkivalier til Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum eller lignende institution, således at deres forbliven i offentlig eje, og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

Eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde efter den nedlæggende generalforsamlings beslutning.

Således vedtaget på Christianshavns Lokalhistoriske Forenings generalforsamling d. 30.4.1996. Ændret på generalforsamling d. 17.3.1998. Ændret på generalforsamling d. 16.3.1999. Ændret på generalforsamling den 13 marts 2013. Under forbehold for godkendelse af Københavns Kommunens Arkivudvalg.

Forretningsgang for arkivet – § 4 – vedtaget af bestyrelsen den 18 februar 2013

”Arkivet passes af bestyrelsen. Dog kan frivillige, der er medlem af foreningen, efter aftale med bestyrelsen udføre opgaver for arkivet og foreningen, herunder sammen med bestyrelsesmedlemmer at passe arkivets lokaler”.