Vedtægter for foreningen

Vedtægter for Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv

§ 1.

Foreningens navn er Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv.

§ 2.

Foreningens formål er at udbrede kendskab til – og vække interesse for Christianshavns historie.
Foreningen ejer og driver Christianshavns Lokalhistoriske Arkiv.
Foreningen kan arbejde med andre aktiviteter, der falder ind under foreningens formål.

§ 3.

Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til et medlemskab.

§ 4.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i årets første kvartal. Der indkaldes til generalforsamling med 6 ugers varsel, ved annoncering i et eller flere af de lokale blade, og ved direkte henvendelse til medlemmerne.

§ 5.

Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens og arkivets beretning.
 3. a) Foreningens og arkivets regnskab.
  b) Budget.
  c) Fastsættelse af kontingent.
 4. Indkomne forslag.
 5. Arbejdsplan.
 6. Valg af Formand, 6 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, – en revisor, en revisorsuppleant, alt efter deres afgang ( se § 8 )
 7. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4, skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

§ 7.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (jvnf. dog vedtægternes § 13) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 8.

Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, 2 suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.

Formanden vælges for 2 år direkte af generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsens 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen for 2 år, således at der hvert år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan finde sted.

Suppleanter og revisor vælges ligeledes for 2 år. Genvalg kan finde sted.

§ 9.

Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær.
Foreningen tegnes af formand og kassereren , hver for sig.
Bestyrelsen fastsætter forretningsgange for arkivet.
Der føres referat af møderne.

§ 10.

Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§ 11.

Foreningens og arkivets regnskab følger kalenderåret.
Kassereren fører foreningens og arkivets regnskab.

§ 12.

Foreningen kan udnævne æresmedlemmer.

§ 13.

Disse vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor forslaget har været på dagsordenen, med 2/3 flertal af de tilstedeværende medlemmer.

§ 14.

Opløsning af foreningen kan ske ved simpelt stemmeflertal af de tilstedeværende medlemmer, ved 2 på hinanden med mindst 4 ugers mellemrum følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen. Ved opløsning overføres eventuel formue til andet lokalt arbejde, efter den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. april 1987 og ændret ved generalforsamlingerne den 6. april 1989 og den 30. april 1996. Ændret på generalforsamling den 13.03.2013. Med forbehold for Københavns Kommunens Arkivudvalgs godkendelse.