2015

Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamlingen i Christianshavns lokalhistoriske Forening og Arkiv tirsdag d.17.3.2015 kl.19.00 i Stanley Gård med dagsorden iflg.foreningens love.

Der var i alt 36 medlemmer til stede

1. Formanden bød velkommen og foreslog Jane Lytthans som dirigent og John Ove Hansen som referent.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling og gav derefter ordet til formanden.

2. Formanden indledte med at konstatere at bredden i foreningens arrangementer er stor og der er en god opbakning til disse og nævnte samtidigt de forskellige tiltag der havde været i årets løb. Dog måtte foreningens tur til Kristianstads 400års jubilæum aflyses. Formanden nævnte specielt tegne/malebogen for børn som foreningen har på bedding.
Økonomien i foreningen er tilfredsstillende og kommunens tilskud er forhøjet. Foreningen har p.t. 140 medlemmer og deres bidrag hjælper også godt til.
Kommunen vil pr.1.6. lukke rådhusets historiske bibliotek og foreningen har sluttet op om de protester der fra forskellige sider har været mod denne beslutning.
Christiansholmsø/Papirøen er nu åbnet op for offentligheden og foreningen vil, i forbindelse med dette, rette henvendelse til kommunen med henblik på nyt byggeri, således at der tages hensyn til Philip de Langes meget smukke hovedport samt øvrige gamle bygninger såsom Kuglegården der ligger i området.
Formanden takkede Annie Bløndal og John Ove Hansen for arbejdet i bestyrelsen, idet de to nævnte træder ud af bestyrelsen.

ARKIVET. Foreningen er ved at få styr på arkiveringen til databasen, men mangler et stykke vej endnu. Jævnligt kommer der materiale ind som skal registreres. Foreningen har fået en ny computer, og en mindre arbejdsgruppe med speciale i registrering er blevet etableret. MALTEX systemet i en ny version trækker ud og er endnu ikke kommet, så den lille registreringsgruppe har brug for flere kurser.
Foreningen får en del spørgsmål, især på bygninger og personer som bliver besvaret på bedste måde.
Foreningen har modtaget en donation af foreningen SCHLOTTMANNS RADERINGER som blev opløst i år.. De bliver udstillet i vagthuset og dubletterne bliver sat til salg. Foreningen modtog resterne af frimærkerne og kontanterne.Mange tak for det.
Foreningen er medlem af SLAK og får herigennem penge til husleje m.v.

Afslutningsvis appellerede formanden til medlemmer af foreningen om at hjælpe med melde sig til vagter i Vagthuset og registrering af arkivalier sammen med bestyrelsesmedlemmer.

3. REGNSKAB: Kasserersken gennemgik regnskabet og konstaterede at det var bedre i forhold til 2013 og kunne glæde med at kontingentet var uændret. Ingen bad om ordet og regnskabet blev godkendt.

4. INDKOMNE FORSLAG: Der var ikke indkommet nogen forslag.

5. ARBEJDSPLAN: Her kom formanden ind på bydelens 400års jubilæum i 2018 som bestyrelsen så småt arbejder med og ville gerne høre og bede om forslag fra de tilstedeværende og finansieringen af disse . Foreningen søger NORDEA FONDEN, men andre finansielle kilder bliver der også brug for. En deltager spurgte om man havde nogen erfaring fra 350års jubilæet. Kun få af de tilstedeværende boede på Christianshavn i 1968, men nogle kunne svare, at de tiltag der blev taget til festligholdelsen, hovedsalig blev finansieret af den daværende handelsstandsforening, samt indsamling hos de virksomheder der den gang fandtes i bydelen. En anden deltager foreslog lokalrådet og lokaludvalget inddraget, samt at man søgte nogle fonde og kommunen om tilskud.

Desuden:
Udgivelse af malebog – aktivitetsbog for børn
Få flere til at være med til at holde Vagthuset åbent
Indsamling af E-mail fra medlemmerne
Arr. målrettet ny indflyttere på Margretheholm
Overveje medlemskab af landsdækkende sammenslutning af arkiver
Være med i Arkivernes dag ( 14i november 2015)

6. VALG TIL BESTYRELSE: På valg er: Lilian Ziegler, Annie Bløndal og John Ove Hansen. Lilian Ziegler er villig til genvalg. Annie Bløndal og John Ove Hansen modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Kristian Hvidt og Anders Bjørn som nye bestyrelsesmedlemmer. Begge de nævnte og Lillian Ziegler blev valgt med akklamation. Jane Lytthans blev valgt som suppleant for to år. Jørgen Møller blev genvalgt som revisor.

7. EVENTUELT: En tilstedeværende udtrykte sig meget positivt og roste foreningens arbejde og arrangementer. En anden spurgte om der kunne etableres en omvisning i Lille Mølle for foreningens medlemmer. Anders Bjørn omdelte en folder om et kommende KOLONIHISTORISK CENTER på Christiansholm.

Generalforsamlingen sluttede kl.19.50 og efter en pause fortsatte Jacob Seerup med et foredrag om Flådestationen København.