2024

Referat af generalforsamlingen i

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv 12.2. 2024

Christianshavns Beboerhus

 

Dagsorden

Valg af ordstyrer og referent: Jane og Anders efter en præsentation af hele bestyrelsen inklusive suppleanter og revisor.

 

  1. Beretning fra bestyrelsen v. Asbjørn Kaasgaard

Se bilag. Beretningen godkendt

2. Fremlæggelse af regnskab og budget.

Kasserer Marianne Brandis fremlagde årets regnskabsresultat , der viser et underskud på 14.495,16 kr. Det skal dog ses i relation til et genoptryk af bogen om værtshuse kort før regnskabsårets udløb.  Foreningens økonomi er generelt stabil som følge af de sædvanlige tilskud fra kommunen.
Både regnskabet og budgettet for det kommende år blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret 150/225 kr.. Vi har p.t. lidt over 300 medlemmer.

 

3. Indkomne forslag: ingen

4. Valg

Asbjørn Kaasgaard blev genvalgt som formand, ligesom Else Janhøj, Jeannie Krysiak, Lis Hylander og Tommy Siersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer  for 2 år.
Som bestyrelsessuppleanter for 1 år blev Susanne Munch og Ove Bjørn Petersen og revisor for 2 år Kirsten Andersen genvalgt.  Endelig blev Lotte Warner genvalgt som revisorsuppleant.

Evt:

Anne Kirsten Brok Kristensen tilbød gratis medlemskab af et nyt kor, der synger på Christianshavns Gymnasium 5 gange hvert halvår. Nærmere oplysninger: ak@mbr.dk eller tlf 40153563

Foreningen blev desuden opfordret til at stille malerier m.m. til rådighed for det kommende ældre-aktivitetscenter i Prinsessegade.

Anders Bjørn, referent

Beretning 2023

Året har været særdeles krævende, da arkivet og de øvrige lokalarkiver i København først fik reduceret det kommunale  tilskud for 2023 og i en periode så det ud til at der i 2024  ville blive skåret endnu mere væk.
Vi blev reddet på målstregen og fik de sædvanlige  tilskud for 2024  og lovning på at der skulle forhandles en mere permanent løsning for 2025 og frem.
Det har kostet en del arbejde og  vi fik en relativ stor opbakning   i pressen og blandt politikere. Så stor tak til alle der hjalp til i hele København.

Udgivelser

Vi  fik udsolgt af Værtshusbogen  , hvilket vi ikke har været ude for før – så nu er den genootrykt.
Mobilguiden er  i drift   og mange har  taget den i brug   Ca ?
Vi har også færdiggjort en ny udgave af vores Skulpturguide
Generelt får vi stor ros og anerkendelse for vores udgivelser

Medlemsarrangementer

Vi forsøger hele tiden at variere vores arrangementer  med foredrag ,rundvisninger og  besøg på institutioner.    Vores guidede ture er blevet et tilløbsstykke og vi må tit gentage dem.

Udadvendte aktiviteter

Vi er med på Historiske dage i Øksnehallen   er med på  Christianshavns Bogfestival ,Christianshavnerdagen  og i Beboerhusets julebazar.  Alt sammen noget der giver opmærksomhed og skaffer os nye medlemmer.
I foråret var vi også med på det lokalhistoriske fremstød med  udstilling i Rådhushallen . Plancherne  herfra   om Christianshavns Vold kan ses på foreningens hjemmeside

Arkivet

Vi får stadig mange gaver i form af  arkivalier, fotos  og  malerier.
Alt bliver registret i vores database og kan ses gennem vores hjemmeside.

Vi har foræret en del bogdubletter til Danskernes Online Historie, hvor de løbende bliver tilgængelige i digitaliseret  form.

Og vi får også mange henvendelser  på mail om  stort og småt på Christianshavn
Der er åbent hver lørdag    – Besøg svinger fra  5 personer til op til 30

Vagthuset

Vi har fået overtalt Københavns Ejendomme til at lave en total understrygning af tagdækningen på Vagthuset, som har været i meget dårlig forfatning. Desuden er der repareret en del sætningsskader især mod Torvegade, som vi tror er en følge af den meget tunge trafik der kører forbi.
Huset er plaget af graffiti.  VI har nu søgt kommunen om der kan komme en eller anden form for beplantning på bagsiden

Hjemmesiden

Udvides hele tiden med historier, fotos, film mv. Forbilledligt samarbejde med Christianshavns Kvarter , der optager en del af vores foredrag  og gør dem tilgængelige på nettet –  og har  også lavet en video   med  indslag om værtshusene.
I gennemsnit er der på hjemmesiden 1500 unikke besøg  med  ca. 10.000 sidevisninger  pr måned.   Det er faktisk ret vildt – og det giver god mening at lægge mere stof på hjemmesiden.
Foreningen: Med økonomien på plads og en fuldtallig bestyrelse  arbejder vi alle godt for lokalhistoriens udbredelse    Vi er lidt over 300 medlemmer

(Porto  er steget til 25 kr. Der kun 5 der ikke har mail. Men husk at give os besked hvis I skifter( mail) adresse)

/Asbjørn Kaasgaard , februar 2024