2022

Referat fra generalforsamlingen i Christianshavns lokalhistoriske
Forening & Arkiv  9.2. 2022

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent: Jane Lytthans og Anders Bjørn
  Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning sept.-dec. 2021 ved  Asbjørn Kaasgaard
  Hele 2021 var et uforudsigeligt år med nedlukninger, genåbninger, udskydelser og ændringer af aktiviteter og arrangementer. På GF i september sagde jeg ,at vi nu var tilbage ”på fuld skrue”…. Lidet anede at vi lukkede ned 5. december igen.Vi nåede dog at afvikle et velbesøgt foredrag med Jesper Wung Sung om Ida Hammershøj og en udflugt til Søfartsmuseet i Helsingør. Ligeledes blev vores skrivekursus gennemført.Vi fik udvidet bestyrelsen med to personer og vi har i løbet af efteråret omfordelt opgaverne i bestyrelsen, bl.a. har vi skiftet kasserer og flere er kommet med i arkivregistreringen. Bjørn og Bjørn fortsætter arbejdet med bogudgivelser og den næste om gadenavne på Christianshavn kommer allerede til marts.
  Vi har fået en professionel til at gennemgå vores hjemmeside – og husk den og arkivbasen er en guldgrube af arkivalier, fotos, videoer og radioudsendelser.
  Desuden planlægger vi en guide til Christianshavn som podcast.Gennem Sammenslutningen af Lokalhistoriske foreninger og arkiver, SLAK har vi indledt et samarbejde med Københavns Museum, om at få alle fotos fra vores arkiv på hjemmesiden kbhbilleder.dk.Slak har udover deltagelse i Historiske Dage et større initiativ undervejs for at markere alle de lokalhistoriske foreninger og arkiver over for københavnerne – det kan evt kombineres med Stadsarkivets initiativ som til efteråret står for en stor erindringsmesse.Så vi har alt i alt holdt et højt akivitetsnivo og planlagt meget til tiden fremover. 

  Beretningen blev godkendt

 3. Fremlæggelse af regnskab og budget v. Asbjørn + kontingentfastsættelse

Først en varm tak tll Else Vedel Janhøj for mange års indsats som kasserer.
Foreningen har en sund økonomi med en pæn kassebeholdning. Periodens underskud på ca. 15.000 kr. opvejes af, at et tilskud fra SLAK først er modtaget i januar.
Budgettet opererer med en balance på 150.000 kr med indtægter, der især stammer fra tilskud fra SLAK og stigende kontingenter (vi har nu 288 medlemmer) og medlemsarrangementer og udgivelser som de største udgiftsposter.
Kontingentet fastsættes som uændret.

Regnskab, budget og kontingent blev vedtaget

 1. Indkomne forslag: Ingen
 1. Arbejdsplan

Foreningens forårsprogram omfatter en blandet buket af foredrag, rund- og byomvisninger, museumsbesøg, fortælledag, en bogudgivelse om lokale gadeskile samt deltagelse i Christianshavns Bogfestival og Historiske dage 26-27.marts. Der arbejdes desuden på en app-baseret digital byvandring eller podcast samt en bog om historiske og nuværende værtshuse.

 1. Valg

Formand: Asbjørn Kaasgaard

4 bestyrelsesmedlemmer for to år: Jeannie Krysiak, Else Vedel Janhøj, Lis Hylander og Tommy Siersen

2 suppleanter for 1 år: Birthe Barfoed Madsen og Ove Bjørn Petersen

Revisor: Kirsten Andersen og  – suppleant  Lotte Warner

 1. Evt. Intet

10.2. 2022 Anders Bjørn, referent