2020

Referat af generalforsamlingen i Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv 23.9. 2020

Christianshavns Gymnasium

Tilstede 25 medlemmer

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent: Jane og Anders
  2. Beretning fra bestyrelsen v. Asbjørn:

Se nedenfor. Beretningen godkendt

 

  1. Fremlæggelse af regnskab og budget.

Else fremlagde årsregnskabet, der viser et overskud på ca. 12.000. Både regnskabet og budgettet for det kommende år blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret 150/225 kr. For nye medlemmer efter 1.9. ingen opkrævning for 2021. Vi har p.t. 233 medlemmer, men ca. 30 er i restance.

 

  1. Indkomne forslag: ingen

 

  1. Arbejdsplan

Asbjørn fortalte om mange ideer og planer (bl.a. nyindretning af udstillingen), men alt afhænger af corona-situationen. Nogle arrangementer og fordrag kan måske som allerede nu lægges som videofilm på Christianshavns Kvarter. Videokonferencer er også en mulighed ligesom nedsættelse af arbejdsgrupper.

 

  1. Valg

Asbjørn blev valgt som formand og Else og Birthe som bestyrelsesmedlemmer. Ove Bjørn Pedersen blev nyvalgt som suppleant, Kirsten som revisor og Lotte Warner som revisorsuppleant.

Desuden består bestyrelsen af Anders, Bent, Jane og Lis samt Kristian som suppleant.

Anders Bjørn, referent

 

Beretning  marts 2020  til september 2020

Indledningsvis vil jeg bede om at vi mindes Jørgen Møller der har været forenings revisor, aktive, medlem, arkivar, skribent og meget mere.

Beretningen i år bliver i år præget af landets nedlukning  pga. Covid 19 og Corona i marts 2020.

Den 12. marts måtte vi aflyse den ordinære Generalforsamling  og   alle andre arrangementer  og holde Vagthuset lukket.  Desuden blev vores deltagelse i  Historiske dage og Christianshavnerdagen aflyst.

Vi gennemførte så , som et eksperiment,   at sende et oplæsningsarrangement, Christianshavnerfortælleringer  direkte  på internettet.  Det blev optaget af Christianshavns Kvarter Tv, og der kan stadig ses på vores hjemmeside og You Tube og indtil nu vist 145 gange.

Vi fik også udsendt en ny større udgave af  ”Kend Christianshavns”  som vi har omdelt til de nye bebyggelser på Margretheholm og Refshaleøen. Skoler og institutioner har også fået dem.

Der er flere bøger undervejs: Kristan Hvidt bog om christianshavns malere kommer i november

Det er selvsagt svært at planlægge kommende aktiviteter  ift. skiftende restriktioner. Men vi prøver. Og vi skal nok i gang med planlægning af andre formidlingsformer end de gængse møder. Måske mindre grupper og mere formidling på internettet og radio? Flere blad og bogudgivelser?

Vi har åbnet Vagthuset  igen – men i og med , at der kun kan være få i huset ad  gangen – giver det  nogle positive  problemer. Interessen er nemlig stor – der har været over 50 besøgende de sidste lørdage.

Huslejen er efter lange forhandlinger endt med status q.  Bl.a.  med hjælp fra Slak- Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger København.
Vi får meget økonomisk støtte fra Slak og fra Christianshavns Lokaludvalg

Beretning marts 2019 til marts 2020

Foreningen

Foreningen er i årets løb konsolideret med et betalende medlemstal på 225 – det er en fordobling ift.  tidligere år.

Vi har gennemført 6-8 arrangementer, herunder foredrag, byvandringer og rundvisninger.  Vi holder dem forskellige steder i bydelen, ligesom vi løbende drøfter arrangementer på bl.a. Lille Mølle og det forhenværende Orlogsmuseum.

Sidste år lavede vi et fortælle- arrangement på græsplænen bag Vagthuset. Det fortsætter vi med i år og forventer at den afslappede form med historier i det fri kan tiltrække flere.

Vi er med i Historiske dage og Christianshavnerdagen.  Historiske  Dage kan dog i år blive aflyst/udsat.

Vi har udgivet to bøger, hvor der dog har været tryktekniske problemer med den ene.  En gruppe i foreningen har arbejdet med en helt ny og meget større udgave af ”Kend Christianshavn ” Den kommer i april.

Foreningen får støtte fra Københavns Kommunes Kultur og Fritidsudvalg gennem Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger i København. Det er lykkes for SLAK, Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver i København,  at få øget kommunens  tilskud   til husleje, driftsmidler og aktiviteter fra 2020.

Men vi har dog voldsomme problemer med fastsættelsen af huslejen, som vi mener er alt for høj. Der pågår stadig forhandlinger med Københavns Ejendomme.  Men ellers er vi ret godt kørende økonomisk.

Ved siden af udsendelse af forårsprogram og efterårsprogram udsender vi 2-3 nyhedsbreve årligt til de medlemmer , der har oplyst deres e-mail.  Det er efterhånden de fleste. Når alle har e-mail overvejer vi at udsende programmerne med e-mail , og derved sparre 4000 kr. i porto og forsendelse.

Arkivet

Det går godt med arkiveringen – vi er en lille gruppe der registrerer en gang om måneden. Fotos bliver nu præsenteret bedre og der er flere fuldtekstarkivalier.

Der er også lagt mange historier ind på hjemmesiden bl.a. om brænderigården i Torvegade.  Og vi har digitaliseret omkring 150 times lokalradio fra 1983-1995. Heriblandt mange lokalhistoriske indslag.

Der er links til film og bøger.  Prøv selv på hjemmesiden.

Vi drøfter en ny indretning af lokalerne i Vagthuset.  VI får også alle vores udstillingsgenstande tilbage fra Bankmuseet, hvor de har været udlånt i 2 år.

Vi har brug for frivillige som sammen med bestyrelsen vil være med til at arkivere, bidrage til hjemmeside og have vagter i Vagthuset.  Det kunne også være dejligt, hvis vi kunne holde åbent i et par timer en hverdagsaften.

aks