2018

Referat af generalforsamlingen i
Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv 14. marts 2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent (Jane) og referent (Anders).
2. Bestyrelsens og arkivets beretning
Asbjørn lagde i sin formandsberetning vægt på jubilæumsårets afholdte og kommende arrangementer, som foreningen som modtager af donationen fra Nordeafonden officielt står for.Bestyrelsen er også repræsenteret i det store Jubi-udvalg sammen med bl.a. CLU. På foreningens hjemmeside og jubilæets Facebook-side findes man alle relevante oplysninger inklusive links til den2radios podcasts om Christianshavns historie. Planlægningen af folkefesten 17-19. er i fuld gang.
Årets arrangementer er gået godt. Der har været god tilslutning til skriveværkstedet, men knap så god til fortælleaftenen. Jonas Møllers foredrag er blevet fyldigt refereret i ”Christianshavneren”.
Billedlotteriet har solgt godt. Foreningen har sammen med de andre lokalhistoriske foreninger deltaget i Historiske Dage med mange interesserede besøgende.
Arkivet har fra Det kongelige Bibliotek modtaget et eksemplar af alle lokalaviser frem til 1980’erne. Vagthuset er nu lagt ind under Kultur- og Fritidsudvalget.
Efterfølgende debat om fortælle-arrangementet, som der skal gøres bedre reklame for næste gang.
Beretningen blev godkendt enstemmigt.
3. Foreningens og arkivets regnskab
A: Regnskabet blev fremlagt af Else og viser et pænt overskud på ca. 36.000. Vi har 138 medlemmer p.t.
B: Ligesom regnskabet blev budgettet fremlagt og godkendt af forsamlingen.
C: Det blev besluttet at lade kontingentet være uændret.
4. Indkomne forslag
Ingen
5. Arbejdsplan
Arrangementerne i efteråret bør være i jubilæets tegn, fx omvisninger
Foreningen støtter planen om en statue af en B & W-arbejder på Børnehusbroen samt Nexø-fondens ide om en mindeplade for Andersen-Nexø i St. Annæ Gade. Måske bør der også opsættes mindeplader for Anker Jørgensen og Halfdan Rasmussen.
Kommunen vil i forbindelse med udskiftning af gadeskilte sætte info-tavler op.
6. Valg
Asbjørn blev genvalgt til formand for 2 år. Det samme gjaldt Else og Birthe som bestyrelsesmedlemmer, Jørgen som revisor, Kirsten som revisorsuppleant og Erik som bestyrelsessuppleant. Som ny suppleant blev Roberta Montanari valgt for 1 år.
7. Eventuelt
Anbefaling af Carl Nielsen – koncert i Christianskirken 16. 3.
Der er ledige – og gratis – pladser til omvisningen på Tøjhusmuseet 5.5.

Valby, 15.3.2018:
A Bjørn, referent
Beretning 2017/2018
Asbjørn Kaasgaard
Christianshavn bliver 400 år i 2018.
Der er allerede afholdt flere arrangementer bl.a. Nytårskur/Åbningsfest i Hal C med godt 400 deltagere.
I efteråret havde vi bl.a et foredrag med Jonas Møller om Christianshavns 400 års udvikling. Hele foredraget er trykt i Christianshavnerens januar nr.
Der er lavet 6 små radioudsendelser om Christianshavn som kan aflyttes på Den2radio eller på jubilæumsudvalgets facebook side /chr400
Fire fra vores bestyrelse er med i forberedelserne og nu er fokus på folkefesten/byfesten den 17-19 august. Desuden har vi fået en halvtids ansat sekretær som er i Vagthuset mandag og tirsdag.
Ud over foredragene og rundvisningerne har vi i perioden forsøgt os med nogle nye initiativer. Et skriveværksted med vejledning og en fortælleaften med vores egne historier. Meningen er at understøtte hverdagsfortællinger. Skriveværkstedet kører videre og fortælleaftenen skal nok have en strammere form.
I perioden har vi fået udgivet billedlotteriet – som har solgt rigtig meget.
Vi har igen været med på Historiske Dage i Øksnehallen og Christianhavns Bogfestival i Hal C
Vi har modtaget den del arkivalier og har fået Christianshavnske papiraviser fra det 19 og 20 århundrede fra Det Kongelige Bibliotek. Disse kan studeres i Vagthuset.
Vores økonomi er ok og medlemstallet er stabilt. Vagthuset er velbesøgt med 3-20 personer pr uge.
Administrativt hører vi under Kultur- og Fritidsudvalget – og der er vi i gode hænder, selvom det administrative ikke helt er faldet på plads.
Københavns kommune har øget tilskuddet en lille smule for alle lokalhistoriske foreninger for 2018.