2014

 

 

 

Generalforsamling d .27.03.2014 i Hal C

1. Formanden bød velkommen på bestyrelsens vegne og foreslog Erik Barfod som dirigent og John Ove Hansen som referent og begge forslag blev enstemmigt valgt af de forsamlede,

2. Godkendelse af dagsorden: Erik Barfod takkede for valget og konstaterede at dagsordenen og indkaldelsen af generalforsamlingen var i overensstemmelse med foreningens love, hvilket forsamlingen tog til efterretning, hvorpå dirigenten gav ordet til formandens beretning.

3. Formanden indledte sin beretning med at udtale mindeord om foreningens webmaster, Bent Englev, som var afgået ved døden tidligere på året og bad forsamlingen om et minuts stilhed Derefter nævnte formanden at foreningen havde 144 medlemmer, hvilket er godt set i forhold til andre lokal historiske foreninger i storbyområdet.
Foreningens og arkivets økonomi er sikret de næste fire år med ekstrabevilling fra kommunens arkivudvalg. Fra 2014 får vi igen dækket driftsomkostninger til vagthuset og formanden roste bestyrelsen i SLAK for et godt stykke arbejde.
Formanden omtalte årets aktiviteter. En skulpturfolder over skulpturer på Chr.havn er udgivet og folderen er blevet en stor succes og er nu kommet i en ny 2.udgave. Indholdet har en gruppe i foreningen stået for og trykningen er bekostet af Chr.havn`s lokaludvalg, som også betalte for KEND CHRISTIANSHAVN.
Formanden nævnte endvidere foreningens besøg ved forfatteren Martin Andersen-Nexø`s statue på volden, hvor et af forfatterens børnebørn fortalte om ham.
1.september afholdt foreningen et arrangement i cafeen under KNIPPELSBRO med forfatterne til krimierne på CHR.d.IV`s tid og foreningen vil holde møder af lignende art som det rundt omkring.
Den 14.09. var vi med til at indvie HAL.C og vi vil afholde arrangementer her fremover. Her holdt vi også et velbesøgt møde om MARINEFLYVNINGEN og MARGRETHEHOLMEN.
D.11.10. havde foreningen åbent i vagthuset i forbindelse med kulturnatten og d.26.10. var vi på udflugt til SØFARTSMUSEET i Helsingør som var meget interessant og hvor vi også kunne få ideer til indretning af vores vagthus.
D.7.12. afholdt foreningen julestue i vagthuset. Formanden nævnte, at fastelavn,bogfestival,kulturnat og julestue er blevet faste traditioner for foreningen.
Formanden sluttede sin beretning om foreningen med at udtrykke glæde over at der havde været et godt salg af kort og bøger, samt tilskuddet fra kommunen.

Arkivet: Her omtalte formanden de flere problemer som arkivet står over for. Tidligere omtalte, nu afdøde Bent Englev, har stået for meget af registreringen af vores arkivalier og vedligeholdt vores hjemmeside og elektroniske postkasse. Else, foreningens kasserer, har også stået for registreringen, men kan ikke klare det alene, så vi skal finde en løsning på dette. Her nævnte formanden at foreningen godt kunne bruge nogle flere frivillige.Vi har et firma der står for det tekniske ved hjemmesiden, som har haft nogle problemer, så vi har ikke kunnet opdatere den i år. Hjemmesiden bliver flyttet, men med samme adresse, og det er lovet inden påske.
Formanden meddelte, at vi fortsætter med at holde åbent lørdage kl.13-15, og vil prøve at få andre end bestyrelsen til at tage vagter og det vil ske efter en kort introduktion. Vagthuset hører under Københavns Ejendomme i stedet for Teknik og Miljøforvaltningen. Vi tror ikke det betyder det store. Vi har fået udarbejdet et forslag til udnyttelse af loftet i vagthuset. Det vil koste ca.400.000 kr.og vi har nogle ansøgninger ude, men det tager tid før der kommer løsninger på ansøgningerne. I bestyrelsen er der planer om udarbejdelse af en aktivitetsbog for børn om Christianshavn, det kunne være en malebog – Quiz – spil.,eller den kunne omhandle noget historisk om bydelen. – Desværre har foreningen måtte aflyse turen til Kristianstad d.22.5. på grund af manglende tilslutning.
Et medlem spurgte om ejerforhold til huset og om forsikring af dette, hvortil formanden svarede at huset er kommunens og forsikringen betales af foreningen. Der var ikke flere spørgsmål fra de tilstedeværende, hvorfor beretningen blev godkendt med akklamation.

4. Foreningens revisor Jørgen Møller fremlagde foreningens og arkivets regnskab på vegne af kasserersken Else Janhøj der desværre var fraværende. Der var ingen spørgsmål eller kommentare til regnskabet som derved blev vedtaget enstemmigt.
Fastsættelse af kontingent, som er uændret, blev ligeledes vedtaget enstemmigt.

5. Formanden omtalte foreningens arbejdsplan og heri indgår en plan for Margretheholm og næste årdets beboer. Her flytter ca.2000 ind næste år., samt en plan for børn som tidligere nævnt i formandens beretning.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Her var genvalg af formand Asbjørn Kaasgaard, genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Else Janhøj, Birthe Barfoed Madsen og Bente Trolle Larsen.
Ligeledes var der genvalg af suppleanterne Erik Barfod og Kirsten Andersen.

7. Eventuelt: Ingen ønskede ordet under dette punkt.

Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden som takkede dirigenten for god ledelse og afsluttede generalforsamlingen med tak til de fremmødte.

Efter generalforsamlingen fortalte arkæolog Niels Andreasen fra Københavns Museum om de seneste fund ved udgravningerne på Christianshavn fra bl.a. Skt.Annægade og Krøyers Plads.