2013

Referat af Generalforsamling i Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv

Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19 i Stanley Gaard.

Tilstede: 23 medlemmer

Asbjørn Kaasgaard bød velkommen!

1. Valg af dirigent og referent

Jane Lytthans valgtes som dirigent, hun konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt. LilianZiegler valgtes som referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

3. Beretning 2012 – 13

Vi havde i 2012 25 års jubilæum med en række jubilæumsaktiviteter.
Reception i Vagthuset , Havnerundfart, Tur til Hven, diverse foredrag og aktiviteter , foruden Kulturnat, Christianshavnerdag, jul og fastelavn.

Dagen efter sidste generalforsamling fik vi tilsagn fra Veluxfonden på 50.000 kr. til nyt gulv og maling af vinduer mv. i Vagthuset. Sammen med 10.000 kr. fra Nordeafonden har det bevirket at huset er blevet meget mere præsentabelt. Vinduerne har nu i 3/4 år stået uden skodder og der har ingen problemer været. Det er bare så dejligt.
Jubilæumsavisen og de øvrige aktiviteter, hvor vi fik 25.000 kr. i støtte fra Christianshavns Lokaludvalg har medvirket til at arkivets synlighed er blevet helt unikt. Besøgstallet er på godt 900 om året, og folks lyst til af forære os arkivmateriale i alle former er steget markant.

Der udover fik vi for et lille beløb købt restoplagene af diverse stik og plakater fra Christianshavns 350 års jubilæum i 1968.
Ambitionen er at det lille Vagthus skal udvikles til at være et mini-museum.

Vores hjemmeside udvikler sig hele tiden med nye afsnit og besøgtes i 2012 af 7804 unikke personer fra 50 forskellige lande, der har set på 57.493 sider. Og vores database med oplysninger om vores arkivalier bliver løbende opdateret.

Antallet af henvendelser via mail og telefon er voksende – og vi hjælper mange fra hele verden om slægtninge eller fotos fra ( ofte forsvundne) bygninger.

Vi hjælper studerende, forfattere og journalister med materialer eller oplysninger, senest om Fregatten Jyllands ophold i Christianshavns Kanal; ( den er go´ nok: fra 1949 – 1951). Vi har sågar forsynet arkæologer fra Bymuseet med ældre kort i forbindelse med den aktuelle udgravning i Sct. Annægade.

Foreningens medlemstal er nu steget til 140.

Bestyrelsen får støtte fra Københavns Kommune til husleje og forsikringer og har tidligere fået til inventar og edb mv. Der er pt. bestræbelser på at vi kan få støtte til andet end driften.
Økonomisk klarer vi os dog med kontingenter og fondsstøtte.

Vi passer på, og udvikler en af kommunens historiske bygninger. Vi betyder noget og glæder rigtig mange mennesker, og vi er med til at skabe en sammenhængskraft i lokalområdet.

Kort om fremtiden – selv om det er en beretning for den tid der er gået:

Vi har allerede fået støtte til flag som skal pryde Vagthuset når vi har åbent.

Vi har en arbejdsgruppe i gang med at lave en folder om alle monumenter på Christianshavn. Den udkommer inden vores arrangement ved Nexø statuen den 1. juni.

Vi er med i Christianshavns Bogfestival den 20 – 21 april ved Stadsgraven, hvor vi bl.a. sælger bøger og plakater.

Vi er med på Christianshavnerdagen den 14. september, hvor den nye sports- og kulturhal åbner – og vi regner også med at lave arrangementer i hallens mødelokaler.

Og så skifter vi bank – vi har fået nok af gebyrer i den nuværende – så vi skifter til Arbejdernes Landsbank.

/Asbjørn Kaasgaard.

4. Regnskab

Else Janhøj fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Uændret kontingent

Else Janhøj og Asbjørn Kaasgaard får enkeltvis tegningsret i Arbejdernes Landsbank.

Bankskiftet er fra 1. maj. 2013

5. Arbejdsplan

Turfolder som omtalt i beretningen.

6. Valg af bestyrelse

For 2 år: John Ove Hansen – Annie Bløndal – Lilian Ziegler blev alle genvalgt.

For 1. år: Birthe Barfoed Madsen genvalgt

Suppleant: Jane Lytthans genvalgt

Revisor: Jørgen Møller genvalgt

7. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev vedtaget.

8. Evt.

Der blev spurgt hvorfor vi specielt har valgt at besøge Brønshøj Museum 7. april.

Asbjørn Kaasgaard svarede, at grunden bl.a. er, at museet rummer Carlstad- samlingen. Denne er omtalt i forårs programmet.

Et medlem spurgte om nogen vidste hvor “understellet “til Dragespringvandet befandt sig. Det har stået på Brønshøj Torv fra 1973-2001. Det får vi nok svaret på efter turen til Brønshøj

Anvar Tollan spurgte om nogen i forsamlingen havde kendskab til hvad der skete i Kiosken på Torvet og på Bibliotekets læsesal under 2. verdenskrig, da hun er ved at skrive om dette emne.

Generalforsamlingen sluttede og Jane Lytthans fremviste sin dejlige billedserie om bygninger her på Christianshavn som har kæle-/øgenavne. Den vakte stor begejstring, og flere medlemmer sad og tog notater.

Dirigent/Jane Lytthans.
Referent/ Lilian Ziegler