2011

Referat af generalforsamling i Christianshavns Lokalhistoriske Forening 23.3.2011

Tilstede var 25 medlemmer

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
2) Godkendelse af dagsorden
3) Bestyrelsens beretning
4) Regnskab
5) Arbejdsplan
6) Valg til bestyrelsen
7) Indkomne forslag
8) Evt.

Bente Trolle bød velkommen.

1. Valg af dirigent og referent

Valg af dirigent: Else Janhøj, som konstaterede at generalforsamlingen var lovlig índkaldt.

Valg af referent: Asbjørn Kaasgaard.

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

3. Beretning

Formanden Bente Trolle gennemgik årets arrangementer og fremhævede især vores deltagelse i Kulturnatten, hvor vi havde rigtig mange besøgende i Vagthuset. Derudover omtalte formanden vores hjemmeside, som får megen ros og har over hundrede besøgene om dagen.

Indretningen af Vagthuset fortsætter – og vi har endeligt fået et toilet. Vi har modtaget donationer fra bl. a. Christianshavns Lokaludvalg og Københavns Kommune.

I beretningsperioden har vi skiftet kasserer og Birthe Barfoed blev takket for sit store arbejde.

Takken gik også til revisor Jørgen Møller. Ny kasserer er Else Janhøj.
Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab.

Birthe Barfoed fremlagde regnskabet, som blev godkendt. Uændret kontingent.

5. Arbejdsplan.

Forslag om samarbejde med ”Christianshavns Kvarter” – lokal hjemmeside med TV.

Forslag om at søge midler til at ansætte en historiker.

Forslag om at arbejde for at der kom flere skilte på bygninger med lokalhistorie.

Forslag om en kampagne for at få flere medlemmer.

Forslag om at nedsætte små arbejdsgrupper om konkrete emner, Butikker, Værksteder mv.

6. Valg til bestyrelsen:

På valg til bestyrelsen var Lillian Ziegler, Annie Bløndal, John Ove Hansen og Birthe Barfoed – Alle genvalgt for to år.

På valg som revisor var Jørgen Møller. Genvalgt for 2 år og som suppleant Jane Lytthans. Også genvalgt for 2 år.

7. Indkomne forslag

Ingen

8. Eventuelt

En lille rettelse til programmet: Åbent Vagthus med præsentation af kort er lørdag den 28 maj. Her vil vi også fejre, at det er 75 år siden Vagthuset blev flyttet (23-24 juli 1936).

Arrangementet i Heerings Gaard lørdag den 2. april, kommer også til at omfatte bankmuseet.

Generalforsamlingen slut.

Efter generalforsamlingen var der foredrag om Asylbevægelsens virke gennem 175 år ved forfatteren William Thomassen.
Bogen udkommer om en lille måneds tid.