2019

Referat af generalforsamlingen i Christianshavns lokalhistoriske Forening 11. marts på Chr.havns Gymnasium

 

Tilstedeværende: omkring 25 medlemmer

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent: Jane og Anders
  2. Bestyrelsens beretning: Asbjørn fremlagde både forenings- og arkivberetning – se bilag

Beretningens godkendt med applaus uden uddybende spørgsmål.

  1. Regnskab: Else fremlagde årsregnskab, tilskudsregnskab og budget ,der alt sammen med godkendt med applaus
  2. Fastsættelse af kontingent: uændret
  3. Indkomne forslag: ingen
  4. Arbejdsplan v. formanden:
  • Flere småbøger og arrangementer – forslag fra forsamlingen: besøg i Bombebøssen
  • Mere offensiv linje, fx i forhold til Lille Mølle og Nyholm, hvor der begge steder vil ske en masse i den nærmeste fremtid
  1. Valg: Jane, Bent og Anders blev genvalgt og Lis nyvalgt til bestyrelsen. Kristian ønsker at udtræde af bestyrelsen og erstatter Roberta som suppleant.
  2. Eventuelt: intet.

Christianshavns Lokalhistoriske Forening & Arkiv   Beretning 2018/19

Christianshavns 400 års jubilæum blev i 2018 fejret på mange måder og foreningen var med helt i front.

En del bestyrelsesmedlemmervar med i Jubilæumsudvalget. Vagthuset lagde lokaler til sekretariatet og utallige møder. Vi skaffede  1,2  millioner fra Nordea-fonden til aktiviteterne, mens Københavns Kommune  – for os uforståeligt   – ikke ønskede at støtte jubilæet.  Lokaludvalget støttede dog op. Ligeledes fik vi lidt fra Arkivudvalget.

Vi var med til nytårskur, jubilæumsdagene i august  og vi stod jo selv for en festligt arrangement i CIK med middag og underholdning.

Vi sikrede støtte til 400 års jubilæumsbogen som to fra bestyrelsen, Anders Bjørn og Jane Lytthans havde skrevet.

Vi skaffede ligeledes midler til produktion af 12 radioudsendelser/podcast,  som kan høres på vores hjemmeside.

Vi har samarbejdet  med Bankmuseet  om den store Christianshavnerudstilling, hvortil vi har udlånt mange genstande, malerier og skulpturer .  Udstillingen er blevet en vældig succes – så  perioden bliver forlænget med et år til sommeren 2020.

Vi har haft guidede rundvisninger på Nyholm, som nu jo er rigtig interessant, da Søværnet er ved at forlade området.  Bestyrelsen arbejder nu sammen med andre organisationer om  et  charter,  der skal bevare det maritime Nyholm – og få det anerkendt som verdenskulturarv  af Unesco.

Vi har været på Krigsmuseet, hvor noget af det tidligere Orlogsmuseets samlinger kan ses.

Vi har afholdt skriveværksted og prøvet at lave nogle fortælleaftener. Der kom dog ikke så mange til sidstnævnte, men her til juni prøver vi igen med et friluftarrangement  bag Vagthuset.

Vi har også deltaget i Historiske Dage – og Christianshavns Bogfestival. Og det gør vi igen iår.

I løbet af 2018 har foreningen fået fordoblet medlemstallet til 240  – mange valgte nok at blive medlem da man så fik 400 års bogen.  VI håber at mange synes det vi laver er så interessant, at de bliver.

Vi har nu senest udgivet Cornelius erindringer . En fin lille bog, lavet ud fra de gamle aviser vi har fået fra det kgl. bibliotek

Arkivet

Vi bor nu til leje hos Kultur- og fritidsforvaltningen. Det er også via dem vi får en del støtte til drift og delvis støtte til arrangementer og udgivelser.

Vi har en plan om ny indretning og udnyttelse af loftet i Vagthuset. Men vi har lige fået afslag fra kommunen – så nu skal vi prøve noget andet.

I år har vi sat turbo på arkiveringen og fået lagt mange flere fotos på posterne. Og  folk og institutioner

forærer os hele tiden  arkivalier. Senest en del kort og opmålinger fra Stadskonduktørembedet

Der ligger nu mange fotos og historier  på hjemmesiden.  Der er nu over 700  poster – Gå ind  og søg

Hjemmesiden har besøg af ca 480 personer pr. måned som ser på ca. 2000 sider

Vi  vil udbygge siden med mere lyd og billede. F.eks.  ved  at få digitaliseret en stor mængde radioudsendelser fra Christianshavns Kanal fra 80erne og 90erne.